Lori ::: Kaar

gosoma

Lori ::: Kaar

Add "lori" ::: "kaar" in Gusii ::: Akan to your vocabulary. lori ::: kaar, nom.1 ::: nom.1 /lori/ ::

Mumina ::: Moo

gosoma

Mumina ::: Moo

Add "mumina" ::: "moo" in Gusii ::: Akan to your vocabulary. mumina ::: moo, nom.1 ::: nom.1 /mumina

Egetunguo ::: Anwew

gosoma

Egetunguo ::: Anwew

Add "egetunguo" ::: "anwew" in Gusii ::: Akan to your vocabulary. egetunguo ::: anwew, nom.1 ::: nom

Pupuu ::: Moto

gosoma

Pupuu ::: Moto

Add "pupuu" ::: "moto" in Gusii ::: Akan to your vocabulary. pupuu ::: moto, nom.1 ::: nom.1 /pupuu/

Earare ::: Muoko

gosoma

Earare ::: Muoko

Add "earare" ::: "muoko" in Gusii ::: Akan to your vocabulary. earare ::: muoko, nom.1 ::: nom.1 /ea

Luu Seseige ::: Baesekel

gosoma

Luu Seseige ::: Baesekel

Add "luu seseige" ::: "baesekel" in Gusii ::: Akan to your vocabulary. luu seseige ::: baesekel, nom

Egesieri ::: Chitseko

gosoma

Egesieri ::: Chitseko

Add "egesieri" ::: "chitseko" in Gusii ::: Chewa to your vocabulary. egesieri ::: chitseko, nom.1 ::

Enyenya ::: Tomatose

gosoma

Enyenya ::: Tomatose

Add "enyenya" ::: "tomatose" in Gusii ::: Akan to your vocabulary. enyenya ::: tomatose, nom.1 ::: n

Inka ::: Home

gosoma

Inka ::: Home

Gusii ::: English inka ::: home, nom.1 ::: nom.1 /inka/ ::: /-ho-m-er/ Gusii ::: English / on