"Two, 2" in Gusii

soma

"Two, 2" in Gusii

Ibere: 2. Sufuri, sufuri. Eyemo, eyemo. Ibere, ibere. Gusii Dictionary sufuri eyemo ibere

Isano-Ebere

soma

Isano-Ebere

Isano-ebere: 7. Sufuri, sufuri. Eyemo, eyemo. Ibere, ibere. Isatu, isatu. Inye, inye. Isano, isano.

Gusii Third Person Singular Pronoun "Orɔ"

soma

Gusii Third Person Singular Pronoun "Orɔ"

Alexandria, Cape Town na Douala. Gusii-English Exercise What is onɛ in English? _____________ What

Isatu

soma

Isatu

Isatu: 3. Sufuri, sufuri. Eyemo, eyemo. Ibere, ibere. Isatu, isatu. Gusii Dictionary sufuri eyemo i

At Home In Gusii: Egetanda

soma

At Home In Gusii: Egetanda

Determiners and Possessives and -English Exercise What is .kasahorow.org/app/d/

Isano

soma

Isano

Isano: 5. Sufuri, sufuri. Eyemo, eyemo. Ibere, ibere. Isatu, isatu. Inye, inye. Isano, isano. Gusii

Isano-Emo

soma

Isano-Emo

Isano-emo: 6. Sufuri, sufuri. Eyemo, eyemo. Ibere, ibere. Isatu, isatu. Inye, inye. Isano, isano. Is

Asoreba

soma

Asoreba

2007