Nyamfowa 2:7

gosoma

Nyamfowa 2:7

Tutunla o fɔɔne koba yero. #tutunla #fɔɔne #yero

Nyamfowa 3:11

gosoma

Nyamfowa 3:11

Goke lelanla emeremo -o. #ke #lelanla #-o #emeremo

Nyamfowa 3:10

gosoma

Nyamfowa 3:10

Βaraβuo ta: noono ke ko vei fefe. Ee, ayɛ ke ko vei fefe. #βaraβuo #ta #noono #ke #ko vei fefe

Nyamfowa 3:7

gosoma

Nyamfowa 3:7

Kero, onɛ jege ko bam- peno. #kero #onɛ #jege ko #bam- peno

Nyamfowa 3:11

gosoma

Nyamfowa 3:11

Jwona nmo,n popɔra. #jwona #nmo,n #popɔra